Hva er egentlig forskjellen mellom et budsjett og en prognose?

Begrepene prognose og budsjett benyttes ofte om hverandre. For mange har begrepene så og si samme betydning. Dersom vi leser forskningsartikler ser vi likevel at det er en del forskjeller mellom budsjetter og prognoser. Disse forskjellene skal vi forsøke å beskrive her.

Budsjett og prognose

Budsjett

Et budsjett er en omstendig og detaljert plan der ledelsen predikerer ytelsesnivået for bedriften i fremtiden. Utarbeidelsen av budsjettet omfatter ofte flere i organisasjonen, og gjøres gjerne årlig før førstkommende regnskapsår. Når budsjettet lages på denne måten er ikke året det budsjetteres for i gang, og man har således ingen virkelige data å forholde seg til. Dersom man har historiske data, kan de være gode å benytte som grunnlag for å predikere kommende år også.

I budsjettprosessen er det uansett viktig å kartlegge kritiske suksessfaktorer for bedriften i dag, i tillegg til nøkkeltall som blant annet EBITDA, finansieringsgraden, arbeidskapitalen etc., da kjennskap til slike faktorer gjerne er kritiske for lønnsom drift. Gjennom året kan ledelsen følge med på den faktiske utviklingen, og gjøre korrigerende tiltak dersom man ser det er nødvendig.
Det er også verdt å nevne at de fleste nøkkeltallene baseres på balanse- og likviditetstall. For å ivareta nøkkeltallparametre blir det dermed like viktig å utarbeide balanse- og likviditetsbudsjett, som resultatbudsjettet.

Prognose

På den andre siden er utarbeidelsen av prognoser noe som ofte skjer flere ganger gjennom året. Når økonomiansvarlige i bedriften ser at virkeligheten avviker fra det opprinnelige budsjettet, kan det gjøres korrigeringer. Mange benytter også faktiske regnskapstall hittil i år, kombinert med prognoser resten av året. Prognoser innebærer altså regelmessige korrigeringen etterhvert som året skrider frem.

En prognose innebærer vanligvis ikke en omstendig evaluering av avviket mellom budsjettet og de faktiske tallene, men faktiske tall benyttes som viktig input for hvordan budsjettet bør korrigeres fremover. Det kan også benyttes historiske data for å utarbeide enda bedre prognoser. Historiske data kan være gode for å avdekke trender, og dermed bedre regulere forventninger om fremtiden.

Oppsummering

For å oppsummere vår korte beskrivelse av budsjetter og prognoser er budsjettet gjerne selve grunnlaget for bedriftens predikering av fremtiden. For å utarbeide budsjettet kreves det som regel en omfattende planleggingsprosess der historiske data benyttes, kritiske suksessfaktorer avdekkes, i tillegg til å utarbeide nøkkeltall for å sikre lønnsom drift. Prognoser er gjerne korrigeringer av det opprinnelige budsjettet etterhvert som man får tilgang til faktiske tall. Prosessen for å utvikle prognoser er gjerne kortere, da man har budsjettet som utgangspunkt, og gjøres gjerne med jevne mellomrom gjennom året.

Fordi prognoser utarbeides oftere enn budsjettet, og hensyntar virkelige data, er trolig siste prognose en mer pålitelig kilde når du skal foreta valg og endringer. Budsjetter kan bestå av mål som er vanskelige å oppnå dersom fremtiden blir veldig annerledes enn man hadde trodd. Dersom endringstakten i din bransje i tillegg er høy, kan budsjettet som ble laget før årets begynnelse raskt bli utdatert.

Prognosen skal gi svar på spørsmålet:

Hva blir sannsynlig utvikling i bransjen i tiden fremover? ​

Budsjettet skal besvare spørsmålet:

Hva skal vårt foretak gjøre for å få del i denne utviklingen?

Hvordan kan vi forbedre budsjettering for din bedrift?

Få en gratis demo av OneStop Reporting
Bestill en demo

Prøv gratis i 30 dager

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting